Omdömen om MIMED

Här sammanfattar några deltagare sina erfarenheter av MIMED. De har också formulerat mer utförliga omdömen och beskrivningar av de effekter MIMED haft i deras eget arbete och på deras arbetsplats. Vill du ta del av de utförliga beskrivningarna finns de att läsa i Deltagares utförliga omdömen och beskrivningar av MIMEDs effekter:
klicka här (pdf)
klicka här (word)

Stefan Einhorn, professor, leg läkare och författare

Den utbildning jag gått för Suzanne Bruchfeld har varit en mycket viktig, berikande och utvecklande erfarenhet. Det har varit mycket värdefullt att lära mig att införliva de kvalitéer som utvecklas ur mindfulness i mitt arbete men också i livet i stort. Suzanne är en mycket kompetent och insiktsfull utbildare, konsult och handledare. Hon skapar engagemang och motivation hos deltagarna att tillgodogöra sig kunskaperna i praktiken. Hon har också ett mycket varmt omhändertagande av deltagarna. På ett levande och kreativt sätt förmedlar hon sina kunskaper och insikter. Jag har uppskattat mycket hur man vägleds till att uppleva närvaro och medkänsla utifrån ett inre djup och inre klarhet. Som deltagare blir man enormt inspirerad.

Jag har följt Suzanne Bruchfelds verksamhet under många år. Jag har också tagit del av hur många som haft Suzanne som lärare, konsult eller handledare uttryckt en stor uppskattning över vad detta gett dem. Hon har djupgående kunskaper i hur mindfulness kan integreras i arbetslivet med inriktning på ledarskaps- och personalutveckling och också organisationsutveckling på ett mer övergripande plan. Hon har också gjort ett viktigt arbete med hur mindfulness kan integreras i patientarbete i psykiatrisk, psykoterapeutisk och somatisk vård. Utvecklingsarbete baserat på mindfulness inom vård och omsorg i offentlig och privat verksamhet och också inom näringslivet har gett mycket goda resultat. Det har blivit alltmer uppenbart att mindfulness kan spela en betydelsefull roll i arbetslivet.

Saija Tegelberg, enhetschef Äldrepsykiatriska mottagningen, Södertälje Sjukhus

Jag tycker MIMED kan beskrivas som ett viktigt ”helhetspaket” för arbetslivet. För vår arbetsplats som helhet har MIMED inneburit att vi på en samma gång kan vara effektiva, upprätthålla hög kvalitet i arbetet och se till att personalen mår bra på sin arbetsplats. Medarbetarna har utvecklat effektiva sätt att hantera stress. Samarbetet och kommunikationen mellan medarbetarna har blivit mycket konstruktiv. De upplever generellt att de är mer närvarande och motiverade i sitt arbete. Upplevelsen av meningsfullhet i arbetet och arbetsglädje har också fördjupats. I relation till patienter har vi utvecklat vår vårdideologi bl a genom att föra in mindfulness i bemötandet och behandlingen av patienter. Det skapar ett möte med patienten som är fyllt av engagemang, medkänsla och värdighet. Att föra in MIMED på en arbetsplats genererar ekonomiska fördelar som bl a högre effektivitet, bättre kvalitet i patientarbetet och minskad stressrelaterad sjukfrånvaro.

I min roll som chef har MIMED gett mig värdefull självkännedom och viktiga insikter i hur jag kan agera klokt och genomtänkt i mina ledarfunktioner. Jag har fått redskap att förverkliga viktiga förändringar på mottagningen och förena personalen i ett gemensamt tänkande. Det har blivit tydligt för mig hur jag som chef kan måna om att medarbetarna utgår från positiva drivkrafter i sitt arbete. MIMED har också gett mig verktyg att på djupgående sätt utveckla samspelet och kommunikation med medarbetarna på mottagningen. Att som chef ha en god förmåga till närvaro betyder mycket för att få personalen att må och fungera bra i sitt arbete.

Suzanne förmedlar det hon lär ut på ett levande och genuint sätt. Närvaro och omsorg är integrerat i hela hennes person och i hennes eget sätt att arbeta. Det har varit mycket uppskattat hur hon ser alla i en grupp under en utbildning och lyfter fram olika personers individuella behov. Deltagarna blev starkt motiverade att använda de kunskaper de fått från MIMED i sitt arbete.

Cecilia Engström, marknadschef, EFFNET AB

MIMED-utbildningen har gjort ett stort intryck på mig och har gjort tydlig skillnad i mitt arbete. Idag har jag en djupare förståelse för hur viktigt det är att vara uppmärksam på hur jag förhåller mig till olika arbetssituationer och att vårda min förmåga till att vara närvarande i det jag gör. Nu får jag mer gjort och kvalitén i mitt arbete har ökat. Jag har lärt mig att vara avslappnad, lugn och djupt koncentrerad utan att tappa fokus på det jag har för handen. Samtidigt har jag också blivit mer genuint engagerad i mina arbetsuppgifter. Arbetsglädjen och kreativiteten har jag nu också med mig på ett naturligt sätt. Jag känner mig mer inspirerad och stimulerad, vilket också ”smittar av sig” på min omgivning.

MIMED har lett till att jag blivit tydligare och tryggare i mitt sätt att kommunicera i relation till medarbetare, kunder och kollegor. Jag var en lyhörd person även tidigare men jag har blivit bättre på att verkligen lyssna in medarbetare så att de känner sig hörda och tagna på allvar. Det har blivit tydligare för mig hur jag kan kommunicera med andra så att det inbjuder till dialog och samarbete. Jag har också lärt mig att inte stressa eller känna motstånd inför arbetssituationer som kan var mer utmanande, som vid konflikter eller då svåra beslut ska tas. Istället möter jag situationerna med ett lugn där jag är öppen för att reflektera kring olika möjligheter som kan leda till en konstruktiv utveckling. MIMED har gett mig viktig vägledning i hur jag kan skapa stabila, förtroendeingivande och trygga kundkontakter. Jag har fått stor hjälp att kunna ha ett genuint engagemang i kunder. Det är inte bara kunderna som blir nöjda. Det blir också roligare för mig i mitt arbete att ha goda relationer till kunder och att få deras förtroende.

Det har varit så glädjefyllt för mig att se hur svårigheter jag kunnat uppleva i mitt arbete kan omvandlas på ett så konkret, kreativt och tydligt sätt. Utbildningen genomfördes i en förtroendefull, varm och lyhörd atmosfär. Det skapade ett kreativt och levande utbildningsklimat där man som deltagare känner sig öppen och motiverad att ta till sig det MIMED ger.

Birgitta Wagensonner, specialistsjuksköterska i psykiatri Äldrepsykiatriska mottagningen, Södertälje Sjukhus

MIMED har betytt enormt mycket för mig, både för mig personligen och i mitt arbete. Jag blir inte stressad och ofokuserad i arbetet som jag kunde bli förr. Jag har lärt mig att verkligen vara närvarande, lugn och fokuserad i vad jag än företar mig under arbetsdagen. Även i påfrestande situationer kan jag lätt hitta tillbaks till mig själv och en inre grundtrygghet. MIMED har varit till stor hjälp för mig att i patientarbetet förmedla trygghet, omsorg och engagemang. Jag har också blivit mer lyhörd. Närvaro i en behandlingssituation betyder så mycket för att komma åt de själsligt läkande processerna. MIMED innebär en mycket låg kostnad för en arbetsplats för något som ger så mycket. Jag är förvånad över att man inte behöver ägna så mycket tid åt att integrera övningarna och förhållningssätten för att det ska ge påtagliga effekter.

Det har varit mycket fint att ha Suzanne Bruchfeld som utbildningsledare. Kunskaperna förmedlades i ett tillitsfullt klimat och var lätta att ta till sig i praktiken. Vi fick träna oss i att vara närvarande i en mängd arbetssituationer såsom administrativa uppgifter, samarbetet med kollegor, konfliktfyllda situationer och i arbetet med patienter. Suzanne förmedlade med hela sin person det hon lärde ut till arbetsgruppen. Hon förmedlade såväl trygghet, medkänsla och djupa kunskaper i mindfulness. Det gjorde hon på ett väldigt inspirerande sätt. Att utbildningen förmedlades i en så tillitsfull stämning var i sig ett lärande av vad mindfulness innebär.

Anneli Johansson, specialistsjuksköterska i psykiatri Äldrepsykiatriska mottagningen, Södertälje Sjukhus

MIMED-utbildningen på vår arbetsplats har varit väldigt viktig. Det vi lärt oss har förändrat hur jag och hela vår arbetsplats fungerar i arbetet. Vi blir inte ”uppvarvade” på det sätt som vi kunde bli förr. Jag tycker man kan säga att vi idag är en mottagning där vi inte hetsar upp oss i första taget. Både situationer då tempot kan bli högt och situationer där irritation och konflikter skulle kunna uppstå hanterar vi med konstruktiva förhållningssätt. Förut kunde man ibland också känna motstånd mot vissa arbetsuppgifter men så är det inte längre. Vi har både ork och motivation i arbetet idag på ett helt annat sätt. Jag märker hur jag i alla mina arbetsuppgifter kan vara så mycket mer närvarande och fokuserad. I mötet med patienter är jag mycket mer uppmärksam på att vårda min förmåga till medkänsla. Mindfulness i patientarbetet skapar en behandlingssituation som är omgärdad av tillit och trygghet där patienter får hjälp att på ett kärleksfullt sätt hantera sina svårigheter.

MIMED var inte bara fina ord vi satt och lyssnade på, utan vi fick verkligen lära oss att använda oss av kunskaperna i alla möjliga arbetssituationer. Här fick vi en utbildning där vi på ett kreativt och genomtänkt sätt fick vägledning att uppnå verkliga förändringar. Suzanne skapar en stämning runt sig som är fylld av närvaro, lugn och omsorg. Hon var väldigt mån om att skapa ett tryggt, öppet och tillåtande klimat. Den atmosfär utbildningen förmedlades i tror jag har betytt mycket för att vi som mottagning verkligen tagit till oss det vi har lärt oss.

Petra Wetterholm, leg psykolog, mindfulnesslärare

Mindfulness Integrated Management and Employee Development är ett nydanande utvecklingsprogram inom svensk organisationskultur. Suzanne Bruchfeld har genom MIMED integrerat sin långa erfarenhet av mindfulness och psykologiskt arbete med omfattande kunskaper i ledarskaps- och organisationsutveckling. Utvecklingsprogram som bygger på denna integration tillämpas redan framgångsrikt inom organisationer internationellt och görs nu genom MIMED tillgängligt för svenska organisationer och arbetsplatser.

Suzanne Bruchfeld har förmågan att själv personifiera och leva den mindfulness hon så generöst delar med sig av till andra. Det som särskilt utmärker Suzannes arbete med mindfulness är det sätt på vilket hon integrerar närvaro med medkänsla och en tilltro till varje människas förmåga att använda sig av sina inneboende resurser. Med en utpräglad ”fingertoppskänsla” fångar hon in just det som är centralt och viktigt att arbeta med i en viss situation och ser också tydligt hur förändringar kan uppnås. Man lotsas sedan fram med varsamhet och kreativitet till att få viktiga insikter och kunna genomföra värdefulla förändringar.
Kavvanah AB