Vilka effekter ger MIMED?

MIMED arbetar med många områden och på många nivåer i en verksamhet vilket innebär att effekterna av MIMED kan vara mångfacetterade och omfattande. Effekterna kan sammanfattas under följande områden:
 

Generella effekter för alla yrkeskategorier, såväl chefer som medarbetare:


Stressreduktion:
      • påtagligt minskad upplevelse av stress. Deltagarna upplever att de utvecklat förmågan att hantera både inre och yttre stressfaktorer i arbetet överlag men även i arbetssituationer som man tidigare upplevt som mycket belastande.
      • minskad sjukfrånvaro.

Drivkrafter i arbetet:

 • ökad förmåga att vara närvarande, fokuserad och koncentrerad utifrån ett inre tillstånd av avspändhet och lugn. Detta omfattar alla arbetssituationer, såsom möten i ledningsgrupper eller personalgrupper, samarbetet med kollegor, mötet med kunder, administrativa uppgifter och praktiskt arbete.
 • ökad effektivitet på ett naturligt och otvunget sätt.
 • ökad ork och arbetsglädje
 • ökad handlingskraft och initiativförmåga
 • ökad kreativitet och inspiration.
 • ökad motivation och ökat engagemang.
 • ökad upplevelse av att känna sig genuin och levande i arbetet.
 • ökad upplevelse av meningsfullhet i arbetet.

Relationer och kommunikation:

 • ökad omsorg om och lyhördhet för sig själv och sina medarbetare.
 • ökad förmåga att på konstruktiva sätt hantera konflikter och kunna utveckla mer tillitsfulla relationer till medarbetare.
 • ökad förmåga att kommunicera på ett konstruktivt och reflekterande sätt i relation till medarbetare, kunder och klienter.

Problemhantering:

 • införlivande av förhållningssätt där man lärt sig att hantera situationer som tidigare kan ha väckt olust eller rädsla. Arbetssituationer där man tidigare reagerat med anspänning, stress eller motstånd kan man istället möta med närvaro och utifrån ett inre lugn.
 • ökad förmåga att bearbeta problem och olika frågeställningar och att finna konstruktiva lösningar och strategier. Såväl chefer som medarbetare beskriver att de både på ett individuellt plan och i diskussioner på möten hanterar olika frågeställningar på ett mer reflekterande, kreativt och flexibelt sätt med en större öppenhet för att kunna se situationer utifrån olika perspektiv.

Effekter specifikt för chefer och ledningsgrupper:

      • utveckling av viktiga ledaregenskaper utifrån vår inneboende förmåga till närvaro och visdom. 
      • införlivande av de kvalitéer som utvecklas genom MIMED i en ledningsgrupps möteskultur. Effektivisering av kommunikationen och samarbetet i ledningsgrupper. Fördjupning av förmågan att reflektera över och hantera gemensamma ansvarsområden.
      • införlivande av de kvalitéer som utvecklas genom MIMED i arbetet med centrala lednings- och ledarskapsfrågor, såsom organisationsutvecklande processer, produktivitet, konflikt- och krishantering, personalfrågor och kvalitet i kundarbetet.

Effekter för personal i arbete med kunder och klienter:

      • ökad effektivitet och kvalitet i arbetet med kunder och klienter.
      • ökad förmåga till konstruktiv kommunikation och att skapa förtroendefulla relationer till kunder och klienter.
      • ökad förmåga till närvaro, öppenhet, lyhördhet och engagemang i mötet med kunder och klienter.
      • ökad förmåga till värme och omsorg i mötet med kunder och klienter.

Kavvanah AB