MIMED vårdverksamheter

Mindfulness Integrated Management and Employee Development (MIMED) är ett utvecklingsprogram som riktar sig till såväl chefer som medarbetare i arbetslivet. Utvecklingsarbetet grundar sig på en integration av mindfulness (också kallat medveten närvaro) med organisations- och ledarskapspsykologi och organisationsteori.

I en tid där höga produktions- och effektivitetskrav ställs på personal inom vårdverksamheter blir det allt vanligare att såväl chefer som medarbetare upplever att det är svårt att upprätthålla goda och konstruktiva drivkrafter i arbetet. För chefer kan positionen att ha mycket inflytande över och ansvar för andra människor också innebära en stor känslomässig påfrestning. På liknande sätt kan det för vårdpersonal vara betungande att ha ansvar för många människors fysiska och psykiska hälsa. Påfrestningar som dessa gör att det kan kännas svårt att bibehålla en upplevelse av meningsfullhet och motivation i arbetet. Viljan att engagera sig i och förmedla genuin omsorg till patienter finns ofta där, men inte alltid orken. En påfrestande och kravfylld arbetssituation riskerar att göra oss splittrade, ofokuserade och oengagerade. Kvalitén i vårt arbete och vår förmåga att vara effektiva urholkas. MIMED skapar andra vägar än att styras av inre och yttre stressfaktorer. MIMED innebär att på ett djupgående sätt utveckla vår förmåga att vara närvarande, bevara vår fulla kapacitet och känna oss levande i vårt arbete.

Kavvanah AB