Vad är MIMED?

Mindfulness Integrated Management and Employee Development (MIMED) är ett utvecklingsprogram som riktar sig till såväl chefer som medarbetare i arbetslivet. Utvecklingsarbetet grundar sig på en integration av mindfulness (också kallat medveten närvaro) med organisations- och ledarskapspsykologi och organisationsteori.

MIMED medför ett flertal konkreta och viktiga effekter för chefer och medarbetare. Det är också en kostnadseffektiv insats på en arbetsplats. MIMED leder till ökad effektivitet och kvalitet i arbetet samtidigt med ökad arbetstillfredsställelse. Genom MIMED utvecklas förmågan att bli mer fokuserad, koncentrerad och motiverad i våra arbetsuppgifter. Vi lär oss att på ett naturligt och avspänt sätt möta våra arbetsuppgifter med odelad uppmärksamhet och engagemang. MIMED ger samtidigt effektiv stresshantering. Vi lär oss att utföra våra arbetsuppgifter med närvaro och lugn. Vi fördjupar också vår förmåga att konstruktivt hantera känslomässigt påfrestande situationer, som konflikter. MIMED lägger stor betoning på att utveckla samarbetet och kommunikationen mellan medarbetare, chefer och kunder. I arbete med kunder eller klienter utvecklas förmågan att vara lyhörd och engagerad och att skapa en förtroendeingivande kommunikation. MIMED leder till att vi blir mer genuint närvarande, som gör att vi naturligt kan förmedla värme och omsorg till kollegor och oss själva. Att vara genuint närvarande ger många upplevelsen av att arbetet genomsyras av meningsfullhet.

Centralt i MIMED är att parallellt arbeta på flera nivåer. MIMED erbjuder:
  • en bred kompetens inom områdena chefs-, medarbetar- och organisationsutveckling.
  • utvecklingsinsatser kring det direkta kund- eller klientarbetet inom olika yrkesområden.
  • aktivt införlivande av mindfulness som förhållningssätt i arbetet. Detta innebär att man integrerar de kvalitéer som mindfulness för med sig i den egna yrkesrollen och i organisatoriskt utvecklingsarbete.

MIMED kan tillämpas inom vitt skilda arbetsområden. MIMED berör alla väsentliga delar av en verksamhets fungerande, från det lilla till det stora. Det skapar stora möjligheter att få kunskaperna att genomsyra en arbetsplats eller en organisations hela fungerande. Utvecklingsarbete med MIMED kan införlivas såväl i det individuella chefskapet som i ledningsgrupper, i personalgrupper och i det direkta kund- eller klientarbetet.

För mer utförliga och konkreta beskrivningar av de effekter MIMED ger klicka här

Kavvanah AB