Våra arbetssätt

Internationellt har sedan många år organisationskonsulter, organisationspsykologer och forskare integrerat mindfulness i sitt arbete med ledarskaps- och organisationsutveckling. Denna integration har fått stort genomslag både på universitet och i den praktiska tillämpningen. I arbetslivet ser man viktiga och kraftfulla effekter på såväl effektivitet och kvalitet i arbetet som på medarbetarnas tillfredsställelse med sin arbetssituation.

Artiklar,
läs här

Förgrundsgestalter i forskning och teoribildning inom områdena Management och Organizational Behavior, arbetar idag aktivt med att tydliggöra sambanden mellan mindfulness och framgångsfaktorer i ledarskap och organisationer.

I Sverige börjar nu ett stort intresse för denna form av utvecklingsinsatser i arbetslivet växa fram. Vi har specialiserat oss på ledarskaps- personal- och organisationsutveckling baserat på en integration av mindfulness och organisations- och ledarskapspsykologi och organisationsteori. Vi arbetar med Mindfulness Integrated Management and Employee Development (MIMED), ett utvecklingsprogram som riktar sig till såväl chefer som medarbetare i arbetslivet. Vi har en gedigen erfarenhet både av ledarskaps- och organisationsutveckling och av mindfulness i teori och praktik.

MIMED har visat sig ge mycket goda effekter, såsom:

Påtaglig stressreduktion och minskad sjukfrånvaro
Ökad effektivitet och kvalitet i en mängd arbetssituationer
Utveckling av viktiga ledaregenskaper
Ökad motivation och ökat engagemang i arbetet
Ökad förmåga till problemhantering
Ökad förmåga till konflikthantering och konstruktiv kommunikation
Ökad förmåga till närvaro, lyhördhet och engagemang i kundkontakter och patientkontakter

För att läsa mer om vad MIMED innebär och vilka effekter MIMED ger, läs mer här.

Kavvanah AB