Vad är Mindfulness?

Mindfulness översätts ibland till svenska som medveten närvaro eller uppmärksamhetsträning. Det syftar på hur vi kan lära oss att medvetet rikta vår uppmärksamhet och kunna vila i den upplevelse eller situation vi befinner oss i här och nu. Vi upptäcker att en viktig väg för att kunna ”vara i det som är ” är att på ett varsamt och accepterande sätt möta oss själva och vårt inre, andra människor och olika livssituationer vi ställs inför. Mindfulness är dock mycket mer än att ”vara i nuet”. Centralt är hur vi kan förena närvaro med att ha tillgång till de inre resurser som berikar oss och får oss att känna oss levande. Genom mindfulnessträning lär vi oss att relatera till olika livssituationer med öppenhet, lugn och avspänning. Vi utvecklar lyhördhet, varsamhet och medkänsla. Vi lär oss också att möta livet med inre koncentration, flexibilitet, engagemang och kreativitet. När vi inte är närvarande reagerar vi lätt på olika situationer utifrån invanda beteende-, tanke- eller känslomönster. Vi blir då lätt stressade, okoncentrerade och oengagerade. Med hjälp av mindfulnessträning utvecklar vi vår förmåga att på ett medvetet sätt kunna vara närvarande i vilken situation vi än möter. När vi är närvarande är vi i kontakt med oss själva och kan aktivt agera utifrån våra inneboende resurser.
 
Forskning visar att en integration av mindfulness i arbetslivet ger goda effekter. Ett omtalat forskningsprojekt* genomfördes i arbetslivet av Richard Davidson, professor i psykologi och psykiatri och Jon Kabat-Zinn, professor i medicin och grundaren av Stress Reduction Clinic and the Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society at the University of Massachusetts Medical School. Deltagarna i forskningsprojektet blev mer engagerade, de kände mer stimulans och hade mer ork i sina arbeten. De upplevde också påtagligt mindre stress och oro. Dessutom förbättrades deltagarnas immunsystem. En långtidsuppföljning visade att de positiva effekterna kvarstod.

´*Davidson, R., Kabat-Zinn, J et al., “Alterations in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation”, in Psychosomatic Medicine vol. 65 pp.564–570, 2003.


 

Kavvanah AB